Ønsker du å søke plass til ditt barn i Eikenøtten, ta kontakt med oss.

Eikenøtten tar inn barn fra 1-6 år. Vi har åpningstid fra 07:30-16:30.

Opptakskriterier:

Alle må sende søknad til Bydel Nordre Aker, se link!

https://oslo.ist-asp.com/oslopub/login.htm

Vi har følgende prioriteringer ved opptak:

Barnehagens opptakskrets er foreningens medlemmer. Barnehagen er godkjent for barn fra det år barnet fyller 1 år. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen fram til barnet begynner på skolen. Tilsagn om plass er ikke bindende ved flytting til annet opptaksområde.

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A)   Barnehagelovens bestemmelser om prioritering av funksjonshemmede barn med særlige behov skal følges.

B)    Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

C)    Søsken av barn som har plass i barnehagen.

D)    Barnehagen prioriterer de som har satt Eikenøtten som førstevalg. Ved ellers like kriterier, blir barn fra skolekretsene Tåsen og Ullevål prioritert.

E)    Ved opptak blir det tatt hensyn til gruppas kjønns- og alderssammensetning.

Opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser skjer etter skriftlig søknad rettet til riktig opptaksmyndighet, iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess. Styret kan endre denne bestemmelsen.