Vennskap, motorikk og språk

I Eikenøtten barnehage er noe av det vi har fokus på; Vennskap, motorikk og språk. Vennskap har stor betydning for barna gjennom hele livet. Gjennom vennesamlinger kan vi blant annet forebygge mobbing. Motorikk er viktig fordi all læring starter med bevegelse. Jo mer et barn beveger seg, jo mer stimuleres hjernen. Jo mer hjernen stimuleres, jo mer bevegelse kreves det for å få mer utvikling. Vi har derfor utviklet vårt eget motoriske program. Språk, både det verbale og nonverbale, er en viktig del av vår kommunikasjon. Språklek og Snakkepakken er de metodiske verktøyene vi bruker mest.

Vennskap:

Vennskap som del av barns sosiale kompetanse har stor betydning for barna gjennom hele livet. Dette er derfor et viktig satsingsområde. Vi har fokus på dette gjennom den daglige leken og gjennom hverdagslige samspillsituasjoner. I tillegg har vi jevnlig egne vennesamlinger.

I vennesamlingene får barna mulighet til å lære om vennskap og hvordan man får til dette sammen. Her snakker vi om hvordan venner er mot hverandre, hvordan man snakker til og om hverandre, at venner hjelper hverandre, hva man gjør hvis en venn er lei seg, hvordan egen oppførsel i situasjoner kan påvirke andre, osv. Barna tar også gjerne opp temaer som er utfordrende i sin hverdag, eller de voksne kan komme med aktuelle temaer. Sammen reflekterer vi rundt hvordan man kan løse disse situasjonene. Noen ganger dramatiserer de voksne enkelte situasjoner for barna, slik at det skal bli enklere for barna å reflektere. 

 

Bevegelse:

All læring starter med bevegelse. Jo mer et barn beveger seg, jo mer stimuleres hjernen. Jo mer hjernen stimuleres, jo mer bevegelse kreves det for å få mer utvikling. Nyere hjerneforskning viser klare sammenhenger mellom motorisk utvikling og hvordan barna senere blant annet vil kunne greie seg på skolen. Vi vil fokusere på de ulike grunnleggende trekk i barnas motoriske utvikling som bør være på plass før de begynner på skolen.

Som oppstart har vi laget en kasse med diverse finmotoriske øvelser og leker, som for eksempel sortering av perler som skal fordeles etter farge og størrelse med ulike redskaper som pølseklype, pinsett og fingergrep. Vi har også et ballansesett hvor barna får øve grovmotorikk, men til dette brukes også vårt store uteareal. Vi kommer også til å øve på kryssbevegelser, følge linjen, klippe etter strek og øve opp øyemuskulatur.

 

Språk:

Barn tilegner seg språket i samspill med sine omgivelser. Både den nonverbale og verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.

Vi i Eikenøtten barnehage ønsker å bidra til en solid og god språkstimulering ved å:

- Lytte, observere og gi respons i samhandlinger med voksne

- Gi barna rike og varierte erfaringer som er relevant for å forstå begreper

- La barna få uttrykke sine følelser, ønsker og erfaringer

- Bruke språket til å løse konflikter, og skape positive relasjoner i lek og annet samvær

- Ha godt rom for filosofiske samtaler med barna

- Bevisst arbeid med språkkategorier og begreper

- Tilby til foreldrene språkkartlegging (TRAS) ved behov

Metodiske verktøy vi bruker i arbeidet med språkstimulering er først og fremst: Språklek og Snakkepakken.

Språklek er metodiske språkleker og språkutviklingsverktøy utviklet for barnehagebarn. Gjennom språklig og fonologisk bevissthet økes forståelsen, som er en forutsetning for å lese og skrive. Barna får utvikle sin språklige bevissthet gjennom morsomme aktiviteter i samling eller i gruppe.

Snakkepakken er en samling med språkstimulerende materiell til bruk i små̊ grupper eller i samlinger. Vi leker, lytter etter lyder, leker med rim og regler, lytter til og klapper stavelser i ord og lytter etter første lyd i ord.